Beuningen Sportief logo 2

Zet zich in voor een sportief Beuningen!

Over Beuningen Sportief

Privacy Protocol

In dit Privacy Protocol heeft Beuningensportief het beleid vastgelegd hoe de organisatie omgaat met persoonsgegevens en de vastlegging daarvan. Dit protocol is opgesteld conform de nieuwe wetgeving Algemene Wet Gegevensbescherming die op 25 mei 2018 is ingegaan. Met dit protocol voldoet Beuningensportief aan de wettelijke eisen die zijn gesteld in bovengenoemde wet. Alle persoonsgegevens die worden verzameld door Beuningensportief worden uitsluitend gebruikt voor de doelstelling waarvoor zij verzameld worden. De gegevens worden nooit gebruikt voor andere doelstellingen of verstrekt aan andere partijen.

Welke informatie wordt vastgelegd

Beuningensportief legt de volgende gegevens vast. Per informatiegroep wordt verderop in dit protocol toegelicht hoe de informatie wordt vastgelegd.

- Correspondentie van e-mailverkeer, brieven aangaande vragen en advies aan Beuningensportief.
- Informatie van vrijwilligers/bestuursleden. Legitimatiebewijzen, e-mailadressen en huisadressen.
Beuningensportief maakt geen gebruik van geadresseerde mailingen en leveranciers die persoonsgegevens daarvoor krijgen aangeleverd.

Vastlegging informatie

Beuningensportief rekent tot haar contacten sportverenigingen die informatie willen delen en/of advies willen vragen.

Beuningensportief verstrekt en vermeldt geen informatie en persoonsgegevens over aanvragen en e-mailverkeer/brieven op haar website of in andere nieuwsuitingen tenzij door de stichting schriftelijk toestemming is gevraagd aan de persoon en deze toestemming schriftelijk is verkregen.

Informatie over aanvragen en e-mailverkeer/brieven

Beuningensportief rekent tot haar contacten sportverenigingen die informatie willen delen en/of advies willen vragen.

Beuningensportief verstrekt en vermeldt geen informatie en persoonsgegevens over aanvragen en e-mailverkeer/brieven op haar website of in andere nieuwsuitingen tenzij door de stichting schriftelijk toestemming is gevraagd aan de persoon en deze toestemming schriftelijk is verkregen.

Verdere informatie van contacten

Na de e-mail- of brief contact met Beuningensportief wordt de e-mail of de brief digitaal in het archief vastgelegd en zijn daarmee ook eventuele persoonsgegevens, telefoonnummer e.d. bekend bij Beuningensportief.

Deze database is uitsluitend via het secretariaat toegankelijk voor de bestuursleden van de stichting.
De verstrekte informatie wordt door Beuningensportief uitsluitend gebruikt voor de daarvoor gestelde doelstellingen zijnde:
- Archiveren van de correspondentie.

- Beantwoording aan individuele vraagstellers of groepen van belanghebbende verenigingen.

Inforamtie van vrijwilligers/bestuurleden

Beuningensportief werkt uitsluitend met vrijwilligers. Van de vrijwilligers zijn de persoonsbewijzen in bezit van Beuningensportief in verband met de oprichting van de stichting door de notaris en het verkrijgen van een bankrekening.

Op het moment dat een vrijwilliger zijn of haar werkzaamheden beëindigd zullen deze gegevens uit het digitale archief worden verwijderd. De vrijwilliger krijgt hiervan een bevestiging per e-mail of anders desgewenst.

Bij informatieverstrekking voor de gehele groep vrijwilligers en anderen partijen per e-mail zullen de emailadressen uitsluitende via de BCC adressering worden verzonden.

Desgewenst kunnen gegevens over aanvragen, informatie op onze website of anders vastgelegd door Beuningensportief gewijzigd/verwijderd worden. Er kan een verzoek worden ingediend op de volgende manieren:
 Door een e-mail te sturen aan info@beuningensportief .nl
 Door het sturen van een brief aan het secretariaat van de Beuningensportief op Dorpssingel 10 6641 BE Beuningen. Van wijziging en/of verwijdering zal per e-mail of schriftelijk een bevestiging aan de verzoeker worden verzonden. De wijziging en/of verwijdering zal uiterlijk binnen 5 werkdagen plaatsvinden.

Tot slot
Dit Privacy Protocol is opgesteld en goedgekeurd door het bestuur van Beuningensportief. Indien betrokkenen vragen hebben over dit protocol kan contact worden opgenomen met de stichting:

– E-mail op info@beuningensportief.nl
– Per post aan secretariaat Beuningensportief per adres Dorpssingel 10 6641 BE Beuningen
Dit protocol zal jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld worden indien nodig. Zeer belangrijke aanpassingen zullen direct worden doorgevoerd.

Beuningen Sportief logo 2